Dāvanu karšu iegādes un lietošanas noteikumi

Zobārstniecības klīnikā Adenta
 • Dāvanu karte ir bezskaidras naudas maksājuma līdzeklis, ar kuru iespējams norēķināties SIA Adenta zobārstniecības klīnikā Ganību dambī 4, Rīgā, Latvijā, turpmāk – Zobārstniecības klīnika.
 • Dāvanu kartē tiek norādīts individuāls tās reģistrācijas numurs .
 • Dāvanu karti var izmantot tikai Zobārstniecības klīnikā sniegto zobārstniecības un skaistuma kopšanas pakalpojumu apmaksai, kā arī Zobārstniecības klīnikas tirgoto preču iegādei.

I Dāvanu kartes iegāde

 • Dāvanu karti var iegādāties Zobārstniecības klīnikas reģistratūrā skaidras vai bezskaidras naudas veidā vai tiešsaistē Zobārstniecības klīnikas mājas lapā www.adenta.lv, izmantojot Visa, MasterCard, Maestro maksājumu kartes.
 • Tiešsaistē iegādāta Dāvanu karte uzreiz pēc tās apmaksas ir atverama un izdrukājama Zobārstniecības klīnikas mājas lapā, kā arī tiek nosūtīta uz Dāvanu kartes iegādes brīdī ievadīto e-pasta adresi. Pēc mājas lapas aizvēršanas, no mājas lapas dāvanu karti atkārtoti izdrukāt nav iespējams.
 • Tiešsaistē iegādāta Dāvanu karte ir izdrukājama, izmantojot jebkuru datorprogrammu, kas atbalsta PDF (Portable Document Format) faila atvēršanu, piemēram, bezmaksas datorprogrammu Adobe Reader, kas pieejama mājas lapā www.adobe.com, vai Microsoft Edge.
 • Dāvanu kartes Pircējs var izvēlēties tās vērtību saskaņā ar Zobārstniecības klīnikas mājas lapā www.adenta.lv ievietoto vai Zobārstniecības klīnikas reģistratūrā piedāvāto Dāvanu karšu nominālu piedāvājumu.
 • Minimālā Dāvanu kartes vērtība ir 20 eiro.
 • Dāvanu kartes Pircējs ir tiesīgs nodot Dāvanu karti trešajām personām, informējot šīs personas par Dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumiem un nodrošinot to, ka šīs personas piekrīt un ievēro visus Dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumus.
 • Iegādājoties Dāvanu karti, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Zobārstniecības klīnikas pakalpojumu aprakstu un cenām. Pircējam ir zināms ka Zobārstniecības klīnika var atteikties sniegt atsevišķus pakalpojumus personai, kas neatbilst pakalpojuma sniegšanai izvirzītajām prasībām, un šādā gadījuma ne pircējam, ne Dāvanu kartes lietotājam netiek atgriezta par Dāvanu karti samaksātā nauda .
 • Zobārstniecības klīnika pirms pakalpojumu sniegšanas ir tiesīga prasīt Dāvanu kartes lietotājam parakstīt papildus vienošanās un piekrišanas, kas saistītas ar attiecīgā pakalpojuma sniegšanu un nav pretrunā ar šiem noteikumiem. Pircējs ir informēts, ka Dāvanu kartes lietotāja atteikuma parakstīt vienošanās gadījumā Zobārstniecības klīnika ir tiesīga atteikties sniegt pakalpojumus un šādā gadījumā Pircējam netiek atgriezta Zobārstniecības klīnikai samaksātā nauda.

II Dāvanu kartes lietošanas noteikumi

Dāvanu kartes derīguma termiņš
 • Dāvanu kartes derīguma termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no tās iegādes dienas. Dāvanu kartes derīguma termiņš tiek norādīts Dāvanu kartē. Par Dāvanu kartes derīguma termiņa pēdējo dienu uzskatāms datums pēc 24 mēnešiem, kas sakrīt ar Dāvanu kartes iegādes datumu, līdz pulksten 24.00 pēc Latvijas laika.
 • Dāvanu kartes derīguma termiņš nav pagarināms vai atjaunojams.
Dāvanu kartes izmantošanas kārtība Zobārstniecības klīnikā
 • Dāvanu karti Zobārstniecības klīnikā saņemto pakalpojumu vai izvēlēto preču apmaksai var izmantot to uzrādot Zobārstniecības klīnikas reģistratūras darbiniekam, kas ir atbildīgs par samaksas saņemšanu, par Zobārstniecības klīnikas Dāvanu kartes lietotājam sniegtajiem pakalpojumiem vai izvēlētajām precēm.
 • Dāvanu karti vari izmantot tikai tās derīguma termiņa laikā Zobārstniecības klīnikas sniegto pakalpojumu vai tirgoto preču apmaksai.
 • Dāvanu karte pēc tās derīguma termiņa nav izmantojama norēķiniem par Zobārstniecības klīnikā saņemtajiem pakalpojumiem un Zobārstniecības klīnikā tirgoto preču iegādei.
 • Dāvanu karte nav apmaināma pret naudu ne tās derīguma termiņa laikā, ne pēc derīguma termiņa beigām.
Norēķinu kārtība par Zobārstniecības klīnikā saņemtiem pakalpojumiem un iegādātajām precēm
 • Dāvanu karti var izmantot neierobežotam skaitam pirkumu un pakalpojumu, kuru kopējā summa nepārsniedz Dāvanu kartes vērtību.
 • Dāvanu karti var lietot kopā ar citiem maksāšanas līdzekļiem.
 • Minimālā pirkuma summa nav noteikta.
 • Dāvanu kartes atlikumu, kā arī citu būtisku informāciju par Dāvanu karti un tās izmantošanas iespējām iespējams uzzināt, uzrādot Dāvanu karti Zobārstniecības klīnikas reģistratūrā.
Bojāta, nozaudēta, viltota Dāvanu karte
 • Nozaudēšanas gadījumā Dāvanu karte netiek atjaunota.
 • Bojāta dāvanu karte var tikt apmainīta Zobārstniecības klīnikas reģistratūrā, ja tās bojājumu pakāpe ir pietiekoša dāvanu kartes un tās unikālā reģistrācijas numura identificēšanai.
 • Zobārstniecības klīnika patur sev tiesības pārbaudīt Dāvanu kartes un konfiscēt visas viltotās dāvanu kartes.
 • Dāvanu karšu kopēšana, citāda pavairošana un atkārtota pārdošana jebkādā veidā ir aizliegta.
 • Pircējs un Dāvanu kartes lietotājs ir atbildīgs par Dāvanu kartes un tās datu saglabāšanu un turēšanu slepenībā, lai novērstu iespējamo trešo personu prettiesisku rīcību.

III Atteikuma tiesības

 • Dāvanu kartes Pircējs nav tiesīgs atteikties no Dāvanu kartes un samaksātā naudas summa netiek atgriezta, izņemot šajos noteikumos īpaši norādītos gadījumus.
 • Ja Pircējs ir fiziska persona, Pircējam ir tiesības atteikties no Dāvanu kartes iegādes darījuma, paziņojot par to rakstveidā Zobārstniecības klīnikai 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no Dāvanu kartes iegādes dienas.
 • Paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu veidlapa atrodama Zobārstniecības klīnikas mājas lapā www.adenta.lv.
 • Paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu:
  • nosūtāms uz elektroniskā pasta adresi adenta@adenta.lv, kas saskaņā ar Latvijas Republikas elektronisko dokumentu likumu parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un kurā norādīts Dāvanu kartes numurs, maksātāja vārds un uzvārds, maksājuma datums, maksājuma summa un konta numurs, no kura tika veikts maksājums, kā arī jānorāda konta numurs, uz kuru maksājums ir atgriežams;
  • aizpildāms, ierodoties Zobārstniecības klīnikas telpās, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un apstiprinātu bankas izdruku, kurā redzams maksātāja vārds un uzvārds, maksājuma datums un laiks, maksātāja konta numurs, no kura veikts maksājums.
 • Paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad tas ir nosūtīts uz elektroniskā pasta adresi adenta@adenta.lv, ja nosūtīšanas diena ir darba diena, vai nākamajā darba dienā, ja nosūtīšanas diena ir brīvdiena vai svētku diena.
 • Pēc Paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas Zobārstniecības klīnika anulē attiecīgo Dāvanu karti un Pircēja pienākums ir nekavējoties pēc atgrieztās naudas saņemšanas iznīcināt dāvanu karti. Atteikuma tiesības nav izmantojamas, ja Dāvanu karte jau lietota norēķiniem par precēm vai pakalpojumiem.
 • Saņemot iepriekšējā punktā norādīto Pircēja paziņojumu par atteikšanos no Dāvanu kartes iegādes darījuma, Zobārstniecības klīnika 14 (četrpadsmit) dienu laikā Pircējam par Dāvanu karti saņemto naudu.
 • Atteikuma tiesības ir tikai Pircējam, un naudas atgriešana minētajā gadījumā tiek veikta tikai Pircējam, nevis jebkuram Dāvanu kartes lietotājam.

IV Datu aizsardzība un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

 • Zobārstniecības klīnika pirms Dāvanu kartes izsniegšanas ir tiesības veikt klientu identifikācijas un izpētes procedūras saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, tai skaitā pieprasīt Dāvanu kartes Pircējam un lietotājam iesniegt papildus datus un informāciju, kas pēc Zobārstniecības klīnikas uzskata ir nepieciešama klienta identifikācijas un izpētes procedūru veikšanai, un atteikties izsniegt Dāvanu karti vai slēgt citus darījumus ar Pircēju vai Dāvanu kartes lietotāju, ja klienta identifikācija nav iespējama vai ja Zobārstniecības klīnikai ir aizdomas par iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājumu, kā arī citos normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.
 • Zobārstniecības klīnika nav atbildīga par saistību pienācīgu izpildi, ja Pircēja iesniegtie dati ir nepatiesi, neprecīzi vai nav sniegti visi pieprasītie dati.
 • Zobārstniecības klīnikas elektroniskās uzskaites sistēmā tiek fiksēti dati par izdotajām Dāvanu kartēm, atlikumiem un darījumiem, kas veikti ar Dāvanu kartēm.
 • Pircējs apliecina savu piekrišanu savu iesniegto datu apstrādei šī darījuma izpildes vajadzībām.
 • Zobārstniecības klīnikai ir tiesības izmantot Pircēja norādītos datus un datus par veiktajiem darījumiem, lai sniegtu Pircējam informāciju par Zobārstniecības klīnikas aktualitātēm un īpašiem piedāvājumiem, ja Pircējs ir devis savu piekrišanu, atzīmējot to pie atbilstošā piedāvājuma.

Tālrunis uzziņām darba dienās no 8:00 – 19:00 +371 67 339 300, e-pasts adenta@adenta.lv.

Veicot samaksu par Zobārstniecības klīnikas Dāvanu karti, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies, saprot un piekrīt ADENTA Dāvanu karšu iegādes un lietošanas noteikumiem.

Atteikuma veidlapu lejupielādē šeit

gallery image next gallery image previous gallery image close
1 / 3
close